Shipping & Returns

רכישת מוצרים 

  

כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות סוג, דגם וכמות. 
  
לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח למלא את פרטיו האישיים כמפורט להלן (להלן: “טופס ההזמנה“). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף 3.4 שלהלן. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. 
  
מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
  
בנוסף למידע האמור בסעיף 3.3 שלעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיס אשראי וPAY PAL  בלבד. 
  
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית. 
  
לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.4-3.3 שלעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על-ידי לחיצה על כפתור “רכישה” (להלן: “ביצוע ההזמנה“). המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 שלהלן. 
  
לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“). 
  
:למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף לתנאים שלהלן
  
אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. 
  
זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע. 
  
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים. 
  
החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כלהלן: 
  
איסוף עצמי ללא עלות
  
משלוח לבית הלקוח בעלות של 35 שקלים חדשים; החברה מתחייבת לספק את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים. 
  
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. 
  
החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מעת לעת מבצעים והנחות באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
  
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח 
  
לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס המשלוח
  
בכפוף לאמור בסעיף ‎7.7 החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה. 
  
לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח. 
  
שירות לקוחות 
  

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים שלהלן

  
בטלפון: 0525717007  בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09 
  
בדואר אלקטרוני: we.r.otot@gmail.com 
  
INSTAGRAM: OTOT______ 
  
:ביטולים והחלפות מוצרים 
  
לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו לפי חוק זה (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אשר עיקריהן יובאו להלן
  
:ביטול הזמנה על-ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח 
  
כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל
  
בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים
  
:ביטול הזמנה על-ידי לקוח לאחר קבלתה אצל הלקוח
  
רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, מיום האספקה ועד תום שני ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הסחורה, אם ישנה, לא הוסרה; הודעת הביטול תעשה באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל. למען הסר ספק, לאחר שני ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה אלא להחליף או לקבל זיכוי בלבד
  
בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 
  
:החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים שלהלן: 
  
הגעה ומסירה בכתובת בר יוחאי 7 תל אביב, בתיאום טלפוני מראש; 
  
איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 35 שקלים חדשים. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת
  
בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 שלעיל, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, הכל בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה
  
למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.
  
:ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
  
על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 7 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, לפי בחירת הלקוח והכל ובכפוף להוראות הדין, כסעד יחיד ללקוח
  
:במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות שלהלן
  
ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום
  
הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1. שלעיל את הסכום ששולם על-ידו בעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על-ידו.
  
ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 
  
:החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
  
לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל, שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה
  
החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג
  
איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה הינו בעלות של 35 שקלים חדשים, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה, שילוח המוצרים החדשים המהווים “החלפה” ישלחו על-ידי החברה מהחברה ללקוח ללא עלות נוספת; החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת
  
מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים באתר
  
:ביטול הזמנה על-ידי החברה 
  
החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים שלהלן
  
בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות
  
בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים
  
בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים
  
בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה לפי תקנון זה
  
בכל אחד מהמקרים כאמור תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין
  
אחריות ושירות 
  
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא
  
נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל
  
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה
  
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם
  
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר 
  
בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה
  
על-אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצא באלה; תקלות במערכות המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.